Stanovy spolku

 

Vem Camará Capoeira Turnov z. s.

 

Čl. I

Název a sídlo

 1. Spolek s názvem Vem Camará Capoeira Turnov z. s. (dále jen „spolek“) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují brazilské bojové umění Capoeira.
 2. Sídlem spolku je: Čechova 783, Mladá Boleslav 293 01

 

Čl. II

Účel spolku

 1. Hlavním účelem spolku je:
  • provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit, tuto činnost organizovat, v souladu se zákonem o podpoře sportu v České republice a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
  • vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
  • budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která užívá nebo vlastní,
  • vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,
  • hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
  • zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení,
  • dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností,
  • vytvářet předpoklady pro úspěšné zabezpečení rozvoje a šíření Capoeiry a brazilské kultury a dalších pohybových aktivit občanů ve spolku.
 2. 2. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti

 

Čl. III

Orgány spolku

 1. Orgány spolku

Orgány spolku jsou statutární orgán (předseda) a nejvyšší orgán (členská schůze)

Statutární orgán

 • statutární orgán je individuální. Statutárním orgánem spolku je předseda. Eliška Lankašová Hancová, bytem Čechova 783, Mladá Boleslav, r.č. 8858271092
 • funkční období statutárního orgánu je pět let, opakovaná volba je možná
 • předsedu volí a odvolává členská schůze
 • předseda zastupuje spolek ve všech věcech samostatně, není-li dále stanoveno jinak
 • předseda spolku Vem Camará Capoeira, z.s. rozhoduje o všech otázkách, které nejsou vyhrazeny členské schůzi a dále:- svolává zasedání členské schůze- koordinuje činnost spolku- připravuje rozpočet a roční závěrku a předkládá je členské schůzi ke schválení- hospodaří s majetkem spolku podle schváleného rozpočtu- vydává výroční zprávu

– stanoví výši ročního členského příspěvku na další období a termín jeho úhrady

 – zajišťuje vzájemně výhodnou spolupráci s institucemi, právnickými i fyzickými osobami, které projeví náklonnost k podpoře zájmů a potřeb spolku

 

Členská schůze

 • členská schůze je nejvyšším orgánem spolku,tvoří ji všichni dospělý členové, zasedá nejméně jednou ročně
 • členskou schůzi svolává předseda písemnou pozvánkou, mimořádnou členskou schůzi svolává předseda ze svého rozhodnutí nebo na žádost nejméně 40 % dospělých členů spolku
 • do působnosti členské schůze patří zejména:- volba a odvolání předsedy- rozhodování o změně stanov- projednání úkolů spolku pro příslušné období a výroční zprávy- rozhodnutí o přeměně spolku nebo o zrušení spolku s likvidací, o jmenování likvidátora
 • členské schůze se mají právo účastnit všichni dospělý členové spolku, nikoliv však děti a jejich zákonní zástupci
 • členská schůze je schopna usnášet se za přítomnosti předsedy a alespoň 50% dospělých členů
 • usnesení přijímá nadpoloviční většinou přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas
 • o členské schůzi se pořizuje zápis, přítomní členové se zapisují do listiny přítomných,
 • ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu přesedal, jaká usnesení přijala, kdo a kdy zápis vyhotovil

 

Jednání jménem spolku

Jménem spolku  jedná statutární orgán tj. předseda ve všech věcech samostatně.
 

Čl. IV

Hlavní činnost spolku

 1. Spolek zajišťuje finanční prostředky, které pak rozděluje svým členům k financování jejich činností, a to za podmínek stanovených na základě rozhodnutí členské schůze o užití těchto zdrojů.
 2. Spolek reprezentuje své členy, a to zejména ve vztahu k orgánům a institucím České republiky, se kterými se podílí na vytváření závazných předpisů, které se dotýkají zájmů členů klubu.
 3. Spolek uznává autoritu sportovních a tělovýchovných svazů ČR i zapsaných spolků a jejich samostatných částí pro řízení svazových sportovních činností. Spolek usiluje o všestranně prospěšnou spolupráci s těmito subjekty a jejich seskupeními.
 4. Spolek organizuje vlastní nebo se spolupodílí na organizaci sportovních, kulturních a společenských akcích na národní i mezinárodní úrovni.

Čl. V

Členství ve spolku

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členstvím vznikají práva a povinnosti člena spolku. Členství ve spolku je nepřevoditelné.
 2. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s ideami spolku a jejími stanovami. U mládeže do 18 let se vyžaduje také písemný souhlas rodičů. Členství ve spolku vzniká na základě podané písemné přihlášky. O přijetí rozhoduje předseda spolku.
 3. Členství ve spolku zaniká:
  3.1.   Vystoupením člena ze spolku na základě jeho písemného prohlášení.
  3.2.   Vyškrtnutím člena pro nezaplacení členských příspěvků v termínu a výši stanovené předsedou spolku, a to ani v náhradním termínu po předchozím písemném upomenutí.
  3.3.   Vyloučením člena předsedou spolku, dopustí-li se tento hrubého porušení stanov spolku, sportovní etiky nebo zneužije majetek či finanční prostředky spolku.
  3.4.   Při zániku členství ve spolku nemá člen právo na majetkové vypořádání.
 4. Člen má tato členská práva:
  4.1.   Účastnit se jednání členské schůze s jedním hlasem rozhodujícím a volit orgány spolku.
  4.2.   Podílet se na realizaci programů spolku.
  4.3.   Podílet se na všech výhodách, které pro něho vyplývají z členství ve spolku.
  4.4.   Podávat návrhy, podněty, náměty a připomínky k činnosti spolku a vyžadovat zprávy o činnosti spolku a jeho orgánů, stavu majetku a hospodaření.
 5. Člen je povinen:
  5.1.   Dodržovat stanovy spolku, usnesení členské schůze a usnesení předsedy spolku přijaté podle stanov spolku.
  5.2.   Hájit a prosazovat zájmy spolku, dbát jeho dobrého jména.
  5.3.   Členové spolku mají povinnost reprezentovat spolek a svým jednáním být vždy příkladem svému okolí a šířit myšlenky spolku.
  5.4.   Členové spolku mají dále povinnost hradit příspěvky. Jejich výši stanoví předseda spolku.

 

Čl. VI

Společná ustanovení

 1. Do funkce předsedy spolku mohou být na návrh člena spolku voleny pouze fyzické osoby starší 18-ti let, splňující tyto podmínky:
  1.1 Jsou řádně zaregistrovaní členové spolku.
  1.2 Nemají žádné finanční závazky vůči spolku.
  1.3 Nedopustily se v minulosti hrubého porušení stanov, zneužití majetku, či poškození jména spolku.
 2.  Volba předsedy spolku je veřejná.

 

Čl. VII

Majetek a hospodaření

 1. Majetek spolku tvoří finanční fondy, hmotný a nehmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. Spolek vede o svém majetku, příjmech a nákladech předepsané účetní, inventární, statistické a daňové sestavy a výkazy a dbá o jejich ochranu.
 2. Zdroje majetku spolku tvoří:
  2.1.   Příspěvky od členů.
  2.2.   Dotace, subvence a granty od orgánů střešních sportovních institucí, státního rozpočtu a rozpočtu obcí.
  2.3.   Dary a podpory od fyzických a právnických osob.
  2.4.   Příjmy z vkladů a účtů spolku a výnosy cenných papírů.
  2.5.   Vedlejší výdělečná činnost.
  2.6.   Příjmy z osvětové, kulturní, propagační a nakladatelské činnosti.
  2.7.   Příjmy z reklam, z pronájmů majetku spolku a z prodeje majetku.
  2.8.   Příjmy z poplatků za kursy, školení a semináře.
 3. Za celkový stav a výsledky hospodaření odpovídá předseda spolku. Za jednotlivé finanční a účetní operace spolku a za právní úkony jménem spolku odpovídá předseda a zaměstnanci, kteří k tomu byli pověřeni a úkon provedli nebo uzavřeli.
 4. Finančními prostředky spolku může disponovat předseda a členskou schůzí pověření členové spolku, nebo pověření zaměstnanci spolku.

 

Čl. VIII

Právní postavení a jednání jménem spolku

 1. Spolek je samostatným a nezávislým zapsaným spolkem s právní subjektivitou, je právnickou osobou. Může svým jménem nabývat práv a zavazovat se a má samostatnou majetkovou odpovědnost. Může též ke splnění svých úkolů používat státního nebo jiného majetku, který ji byl předán do užívání.
 2. Statutárním zástupcem spolku je předseda.
 3. Členové neručí za závazky spolku ani při jeho zániku.

 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.

V Mladé Boleslavi dne 2. 1. 2018

 

Eliška Lankašová Hancová
předseda spolku